همکاران ما

مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
شرکت
محمد پورفائز
مدیر عامل و بنیانگذار الوبورس
حسین صفری
مدیر عامل مشاور سرمایه گذاری
امیر عباس خوشابی
مدیر مالی
حمزه امجدیان
مدیر توسعه الوبورس
زهرا قادری
مدیر بازاریابی
ادریس صیدی
مدیر سبدگردانی
مینا شریعت
مدیر سرمایه گذاری
عاطفه آهنگر
کارشناس تحلیل
محدثه سالمی
کارشناس سرمایه گذاری
رامین پارسایی
پشتیبانی