مطالب / بایگانی برچسب «سیمان دورود»

بررسی عملکرد ۶ ماهه ابتدایی سال۱۳۹۹ شرکت سیمان دورود

ادامه مطلب

تحلیل بنیادی شرکت سیمان دورود در ۶ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش در مقدارتولید،۱۷ درصد افزایش در مقدار فروش و۶۹ درصد افزایش در نرخ فروش را داشته است.  

ادامه مطلب