کروی
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/03/09 مشاهده
سخاش
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/03/03 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 75درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده
غدیس
بازدهی: 50درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده
غپینو
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/24 مشاهده
قنیشا
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/24 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: حداکثر یک ماهه 129درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1402/02/23 مشاهده
فرآور
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/17 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: یک ماهه 30درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1402/02/16 مشاهده