مطالب / بایگانی ماه «آذر 1398»

تمرین آموزشی تحلیل سهم های زاگرس ، ریشمک , پدرخش ، ثنور ، لبوتان ، دعبید ، ثزاگرس با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های زاگرس ، ریشمک , پدرخش ، ثنور ، لبوتان ، دعبید ، ثزاگرس و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

با سلام و عرض ادببرخی دوستان به محض اجرای اکسپرت با خطای لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید مواجه میشوند . برای اینکار فقط کافیست سرور را تغییر دهید و مجدد نرم افزار الوبورس را اجرا کنید .مانند تصویر فوق عمل کنید. در صورتی بخش درون تصویر را مشاهده نکردید و این بخش برای شما نمایان نبود ابتدا از منوی ViewگزینهStatus Barرا تیک دار کنید و سپاس مانند تصویر تنظیمات را انجام دهید.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل سهم های چکاپا ، قجام ، انرژی3 ، وتجارت ، ثمسکن ، ثاباد ، خوساز ،کگل ، سمگا با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های چکاپا ، قجام ، انرژی3 ، وتجارت ، ثمسکن ، ثاباد ، خوساز ،کگل ، سمگا و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل سهم های سباقر ، خلنت ، ولتجار ، آرمان ، سخواف ، واحصا ، ثتوسا ، ورازی ، تشتاد با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های سباقر ، خلنت ، ولتجار ، آرمان ، سخواف ، واحصا ، ثتوسا ، ورازی ، تشتاد و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب