مطالب / بایگانی ماه «مهر 1398»

تمرین آموزشی تحلیل شاخص کل و ریزش های اخیر با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش تحلیل شاخص کل و روند حرکتی آن در ریزش های اخیر برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب