مطالب / بایگانی ماه «شهریور 1398»

تمرین آموزشی تحلیل شاخص خودرو و روند سهم های خودرویی با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش شاخص خودرو و سهم های خودرویی و روند حرکتی آنها برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل سهم های بترانس و شمواد با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های بترانس و شمواد و روند حرکتی سهم ها برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل سهم های خاهن ، انرژی 3 ، شمواد ، ذوب ، ، فبیرا ، فاراک ، خاذین ، حکشتی ، ثمسکن ، سبزوا ، خودرو ، ولساپا ، وتجارت با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم های خاهن ، انرژی 3 ، شمواد ، ذوب ، ، فبیرا ، فاراک ، خاذین ، حکشتی ، ثمسکن ، سبزوا ، خودرو ، ولساپا ، وتجارت و روند حرکتی سهم ها برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب

تمرین آموزشی تحلیل شاخص کل با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس در این آموزش سهم شاخص کل و روند حرکتی آن برای کاربران ارائه داده شده است.

ادامه مطلب