تیم الوبورس
محمد پورفائز
مدیر ارشد

تحلیلگر بازار سرمایه

بهرام فرمانروایی
تحلیلگر بازار سرمایه
محمد جواد کشاورز
تحلیلگر بازار سرمایه
سید هومن حسینی
کارشناس تحلیل
رامین پارسایی
کارشناس تحلیل
سید وهاب حسینی
کارشناس تحلیل
محمد رضا مدرس
کارشناس تحلیل
زهرا قادری
مشاور سبدگردانی

09903977375

لیلا مردی
مشاور سبدگردانی

09905070130

نرگس عسگری
مشاور سبدگردانی

09195220697