تمرین آموزشی تحلیل سهم خاذین با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس

در این آموزش سهم خاذین و روند حرکتی سهم برای کاربران ارائه داده شده است.

قسمت اول
قسمت دوم

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.