تمرین آموزشی تحلیل شاخص کل و ریزش های اخیر با استفاده از نرم افزار تحلیلگر الوبورس

در این آموزش تحلیل شاخص کل و روند حرکتی آن در ریزش های اخیر برای کاربران ارائه داده شده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.