ردیف نام سهم قیمت روز قبل نوسانی کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت
1غچین۳۶۹۰۰ ریالداردفعالندارد
2خفنر۱۰۴۷۰ ریالداردفعالندارد
3دابور۱۶۳۹۰ ریالداردبرخورد با هدفندارد
4ولتجار۶۱۶۸ ریالداردبرخورد با هدفندارد
5اپرداز۱۴۰۹۵ ریالداردفعالندارد
6فبیرا۴۰۴۲ ریالداردبرخورد با هدففعال
7سفاسی۶۳۳۲ ریالداردبرخورد با هدفندارد
8عیار۱۱۱۵۰ ریالداردفعالندارد
9سرو۹۹۶۰ ریالداردنداردندارد
10طلا۳۱۶۵۰ ریالداردفعالندارد
11لخانه۳۳۷۳۰ ریالداردفعالندارد
12وزمین۲۰۸۰ ریالداردفعالندارد
13وآیند۱۹۰۰ ریالداردفعالندارد
14فجر۱۳۸۴۰ ریالداردفعالندارد
15دفرا۱۲۶۸۰ ریالداردبرخورد با هدففعال
16دپارس۲۴۶۹۵ ریالداردبرخورد با هدففعال
17سصفها۲۰۱۵۱ ریالداردفعالفعال
18فن آوا۷۷۲۹ ریالداردبرخورد با هدفندارد
19دفارا۱۷۳۵۵ ریالداردفعالفعال
20قشرین۹۸۰۰ ریالداردفعالفعال
21دقاضی۴۴۵۰۱ ریالداردفعالندارد
22اوان۲۶۱۹۹ ریالداردفعالندارد
23قاسم۳۱۵۰۶ ریالداردفعالندارد
24وتوصا۴۲۵۱ ریالداردفعالندارد
25کالا۱۰۰۸۴ ریالداردفعالندارد
26ونیکی۵۱۵۰ ریالداردفعالندارد
27هرمز۵۶۸۰ ریالداردفعالندارد
28سبزوا۵۵۶۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
29سبهان۱۷۰۰۰ ریالداردفعالفعال
30سدشت۷۵۴۸ ریالداردفعالندارد
31قشکر۱۸۴۹۵ ریالداردفعالندارد
32تپکو۹۱۲ ریالداردفعالندارد
33غپآذر۱۱۰۹۰ ریالداردفعالبرخورد با هدف
34وملت۲۰۱۵ ریالداردبرخورد با هدففعال
35قثابت۲۲۶۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
36شفارا۲۰۰۰ ریالداردفعالفعال
37شاخص کل6۲۶۱۴۰۵ ریالداردفعالندارد
38وشهر۹۹۰ ریالداردفعالفعال
39بخاور۱۷۰۰ ریالداردفعالندارد
40پلاست۸۷۵۰ ریالداردبرخورد با هدفندارد
41دانا۵۶۲۹ ریالداردبرخورد با هدففعال
42مبین۸۸۶۹ ریالداردفعالبرخورد با هدف
43چکارن۴۸۸۹۹ ریالداردبرخورد با هدفبرخورد با هدف
44اخابر۳۷۱۴ ریالداردفعالفعال
45وبهمن۳۲۱۳ ریالداردفعالندارد
46وتوسم۲۶۷۹ ریالداردفعالفعال
47فاسمین۱۱۸۶۰ ریالداردفعالفعال
48کساوه۶۸۲۲ ریالداردفعالفعال
49فارس۵۹۴۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
50کرماشا۸۴۹۰ ریالداردفعالندارد
51شسینا۴۶۸۵۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
52شیراز۹۱۹۹ ریالداردفعالفعال
53پاکشو۵۵۸۱۰ ریالداردبرخورد با هدفندارد
54جم۱۱۲۶۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
55خراسان۱۷۲۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
56دجابر۷۰۳۲ ریالداردواچ لیستفعال
57ستران۷۹۱۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
58حپترو۲۰۲۹۶ ریالداردواچ لیستفعال
59غاذر۱۵۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
60وغدیر۲۴۳۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
61سصوفی۳۰۳۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
62غگلپا۲۱۲۰۰ ریالداردفعالندارد
63ثشاهد۱۹۰۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
64وایران۲۰۸۹ ریالداردفعالندارد
65وپاسار۱۶۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
66خبهمن۱۸۷۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
67بمپنا۳۷۴۰۰ ریالداردفعالندارد
68خلنت۳۸۲۱۲ ریالداردفعالندارد
69آ س پ۱۹۰۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
70خمحرکه۵۱۵۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
71تجار۴۵۳۰ ریالداردفعالفعال
72شراز۳۹۴۰۰ ریالداردفعالندارد
73فپنتا۷۰۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
74رمپنا۸۲۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
75فسپا۱۰۵۳۱ ریالداردنداردندارد
76خرینگ۴۴۹۶ ریالداردفعالندارد
77اعتلا۵۱۹۶ ریالداردفعالندارد
78وبرق۱۷۷۰۷ ریالداردواچ لیستفعال
79لکما۴۳۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
80وحافظ۲۱۸۰۰ ریالداردواچ لیستندارد
81غدشت۴۸۳۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
82ثمسکن۱۵۳۸ ریالداردفعالفعال
83وساخت۱۱۳۴۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
84ختراک۱۷۶۷۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
85خاهن۴۶۱۶ ریالداردفعالفعال
86اتکای۲۷۳۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
87تنوین۲۴۳۳ ریالداردبرخورد با هدفندارد
88پکرمان۵۴۴۲ ریالداردفعالفعال
89وسنا۵۲۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
90تاپیکو۲۹۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
91شکربن۲۰۲۱۰ ریالداردفعالفعال
92شلعاب۶۱۴۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
93قزوین۱۲۳۹۰ ریالداردواچ لیستفعال
94ثاباد۴۷۴۹ ریالداردبرخورد با هدفبرخورد با هدف
95فسرب۲۲۹۹۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
96ارفع۶۱۵۹ ریالداردفعالندارد
97فلات۶۶۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
98تکنو۴۵۶۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
99ولبهمن۲۴۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
100ممسنی۳۶۹۹ ریالداردفعالندارد
101ثنام۲۶۴۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
102وخاور۳۴۳۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
103شتران۴۸۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
104شبندر۱۴۶۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
105فروس۱۲۴۴۸ ریالداردفعالندارد
106پرداخت۱۷۱۰۱ ریالداردفعالندارد
107رتاپ۳۴۴۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
108ثاخت۱۶۳۰ ریالداردفعالفعال
109ولشرق۲۱۵۵ ریالداردفعالفعال
110البرز۲۰۱۶ ریالداردفعالفعال
111وکادو۹۷۰۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
112افرا۸۳۰۰ ریالداردفعالفعال
113وسبحان۳۲۷۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
114ثفارس۲۶۸۰ ریالداردفعالفعال
115وصنعت۲۵۷۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
116کروی۵۸۸۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
117حپارسا۱۳۹۲۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
118فسا۱۱۷۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
119حسینا۲۰۴۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
120اتکام۲۰۵۴ ریالداردفعالندارد
121میهن۱۴۹۱ ریالداردفعالفعال
122کوثر۸۶۸۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
123ولصنم۱۸۸۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
124کخاک۲۸۰۵۲ ریالداردواچ لیستفعال
125ملت۳۷۶۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
126حکشتی۶۰۴۲ ریالداردواچ لیستندارد
127کپرور۲۵۹۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
128کچاد۴۹۳۵ ریالداردفعالفعال
129غصینو۲۲۵۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
130پارسیان۲۲۸۰ ریالداردفعالندارد
131کدما۴۴۸۳۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
132وسین۲۲۶۶ ریالداردفعالفعال
133ثشرق۲۰۲۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
134ثباغ۵۶۳۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
135پکویر۶۳۵۴ ریالداردفعالفعال
136زپارس۲۶۱۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
137ساراب۳۴۳۲ ریالداردواچ لیستفعال
138ثنور۲۴۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
139وساپا۱۲۶۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
140شفارس۵۵۶۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
141فلوله۱۱۷۴۷ ریالداردفعالبرخورد با هدف
142حرهشا۳۰۸۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
143سپاها۱۸۹۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
144تلیسه۱۰۳۲۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
145کاما۱۴۲۹۵ ریالداردفعالفعال
146کمنگنز۲۰۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
147لابسا۲۴۳۱۵ ریالداردنداردندارد
148بکهنوج۱۱۱۹۹ ریالداردفعالفعال
149میدکو۴۹۶۳ ریالداردفعالفعال
150وتوشه۵۶۷۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
151چدن۹۵۰۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
152شرانل۱۱۵۰۰ ریالداردفعالفعال
153شپاس۸۱۰۰ ریالداردفعالفعال
154حآسا۴۷۲۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
155ولیز۱۷۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
156وکار۲۴۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
157امید۱۷۷۲ ریالداردفعالندارد
158ما۳۰۵۰ ریالداردفعالندارد
159ساینا۱۸۵۰۰ ریالداردنداردندارد
160وتجارت۴۱۰ ریالداردفعالفعال
161پارسان۵۴۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
162شپارس۹۰۸۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
163شاملا۳۴۵۰۷ ریالداردبرخورد با هدفندارد
164قمرو۱۳۷۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
165وثوق۱۲۸۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
166غپونه۱۸۰۰۰ ریالداردفعالندارد
167دبالک۵۲۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
168غگلستا۱۳۵۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
169غشان۱۸۴۳۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
170بفجر۹۲۰۱ ریالداردفعالندارد
171داراب۱۱۳۵ ریالداردفعالفعال
172حسیر۴۹۶۲ ریالداردفعالندارد
173گوهران۲۷۷۹ ریالداردفعالندارد
174وسپه۲۸۶۷ ریالداردفعالندارد
175کسرام۲۴۷۰۶ ریالداردنداردندارد
176سهرمز۶۱۲۵ ریالداردفعالفعال
177دماوند۵۱۱۱۱ ریالداردنداردفعال
178ختوقا۳۸۷۴ ریالداردفعالفعال
179شپاکسا۱۰۸۰۰ ریالداردفعالفعال
180کسعدی۷۷۳۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
181سشمال۲۵۲۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
182سهگمت۶۰۰۰ ریالداردفعالفعال
183ثرود۲۵۷۳ ریالداردفعالفعال
184نوین۱۸۱۰ ریالداردفعالفعال
185سیدکو۲۴۸۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
186ساروم۴۹۲۷ ریالداردفعالفعال
187حخزر۱۶۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
188شپدیس۲۰۹۴۰ ریالداردبرخورد با هدففعال
189سخاش۱۸۳۰۸ ریالداردفعالندارد
190ساربیل۱۳۵۳۱ ریالداردفعالفعال
191ولملت۲۲۲۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
192سامان۲۳۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
193غشهداب۴۱۷۳ ریالداردفعالندارد
194ولانا۷۳۱۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
195سرود۳۱۹۹ ریالداردفعالفعال
196سبجنو۱۰۹۰۰ ریالداردفعالفعال
197سفانو۹۹۷۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
198کماسه۱۹۴۹۳ ریالداردفعالندارد
199وآرین۲۰۸۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
200نطرین۱۷۹۹۰ ریالداردفعالندارد
201کترام۶۱۳۹ ریالداردفعالفعال
202لخزر۳۰۵۲۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
203کبافق۴۸۹۷۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
204چافست۹۷۴۴ ریالداردفعالفعال
205پسهند۷۳۵۰ ریالداردفعالفعال
206بمیلا۶۶۵۰ ریالداردفعالندارد
207سخواف۴۴۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
208خکار۲۸۱۰ ریالداردفعالفعال
209غمینو۹۷۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
210فلامی۲۸۰۰۰ ریالداردفعالندارد
211تپمپی۶۹۵۰ ریالداردواچ لیستندارد
212تایرا۱۰۲۳۶ ریالداردفعالندارد
213خپویش۴۱۴۰۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
214واحیا۳۹۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
215ثقزوی۶۱۸۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
216تشتاد۲۳۷۰۰ ریالداردبرخورد با هدففعال
217ساروج۸۴۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
218حاریا۵۱۶۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
219شستان۱۵۴۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
220سباقر۱۳۹۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
221ثزاگرس۱۳۳۰۰ ریالداردفعالندارد
222کابگن۲۸۱۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
223فسلیر۲۶۶۰۰ ریالداردفعالندارد
224کایتا۳۹۰۰۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
225قشیر۷۱۳۲ ریالداردواچ لیستفعال
226سغرب۵۰۴۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
227قصفها۲۳۲۹۹ ریالداردفعالفعال
228سیلام۸۴۷۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
229خودکفا۳۱۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
230بکاب۲۴۰۵۳ ریالداردفعالبرخورد با هدف
231فنوال۴۰۴۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
232وسرمد۴۰۵۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
233شخارک۶۹۵۵۰ ریالداردفعالبرخورد با هدف
234سدور۲۳۳۲ ریالداردفعالفعال
235خگستر۵۹۴۸ ریالداردفعالندارد
236کتوکا۱۶۵۰۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
237ثتوسا۹۵۰۵ ریالداردفعالفعال
238زنجان۳۱۵۲ ریالداردواچ لیستفعال
239خفولا۱۷۲۱۹ ریالداردفعالندارد
240سفارود۵۴۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
241ورازی۳۳۳۰ ریالداردواچ لیستندارد
242ثالوند۳۷۸۱ ریالداردفعالندارد
243وثنو۷۰۵۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
244بپاس۶۱۱۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
245مفاخر۷۱۳۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
246زبینا۶۳۳۰ ریالداردنداردندارد
247شپترو۱۴۵۲ ریالداردفعالفعال
248ثنوسا۱۶۷۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
249واعتبار۳۶۰۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
250خنصیر۵۵۳۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
251حتوکا۱۲۹۹۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
252فنورد۱۷۹۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
253بزاگرس۴۵۰۵ ریالداردنداردندارد
254فرآور۳۶۴۲۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
255تمحرکه۶۵۶۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
256خدیزل۷۷۰۰ ریالداردفعالبرخورد با هدف
257فخوز۸۰۹۰ ریالداردفعالفعال
258سکرد۲۶۸۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
259گکیش۱۸۱۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
260پتایر۱۴۴۶۰ ریالداردفعالندارد
261ونفت۴۷۹۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
262شدوص۵۴۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
263زکشت۹۸۸۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
264ومعلم۳۴۳۸ ریالداردنداردندارد
265وارس۱۴۸۱۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
266دشیری۷۷۸۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
267بنیرو۱۲۳۴۱ ریالداردفعالندارد
268غبشهر۷۷۸۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
269قلرست۹۳۸۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
270وجامی۱۶۵۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
271رتکو۱۳۰۸۰ ریالداردفعالفعال
272کگل۶۸۰۰ ریالداردفعالفعال
273سخزر۴۶۲۵ ریالداردفعالفعال
274وامید۵۸۳۹ ریالداردفعالفعال
275کپارس۱۴۲۸۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
276خمحور۷۱۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
277آریان۱۶۱۰ ریالداردنداردندارد
278ختور۸۱۴۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
279سلار۱۲۹۱۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
280غبهنوش۱۲۸۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
281سمایه۱۸۲۷ ریالداردبرخورد با هدففعال
282وصنا۲۹۳۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
283شتولی۵۴۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
284توسعه۲۶۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
285ثاژن۲۲۶۰ ریالداردفعالفعال
286حفارس۲۳۸۹ ریالداردواچ لیستفعال
287وبصادر۴۲۵ ریالداردفعالفعال
288خمهر۲۰۰۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
289وپسا۳۴۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
290دزهراوی۴۱۴۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
291وسکاب۱۷۶۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
292فاهواز۱۴۷۰ ریالداردبرخورد با هدفندارد
293بنو۳۱۵۰ ریالداردفعالندارد
294وآتوس۷۷۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
295غشوکو۲۸۵۱۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
296شرنگی۹۴۰۰۰ ریالداردبرخورد با هدفندارد
297فالوم۳۸۱۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
298وبوعلی۳۰۵۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
299ونوین۴۲۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
300وشمال۲۷۱۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
301سنیر۲۶۶۴۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
302غشهد۱۲۲۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
303حتاید۱۴۱۹۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
304سکارون۷۵۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
305وتعاون۱۲۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
306آینده۵۱۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
307غویتا۱۴۰۶۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
308ونیرو۱۵۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
309چکاپا۵۷۷۰ ریالداردفعالفعال
310خاذین۲۱۵۶ ریالداردفعالفعال
311غشاذر۴۲۶۰ ریالداردفعالفعال
312شزنگ۳۸۷۵۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
313آبین۸۰۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
314وبملت۴۱۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
315خاور۲۶۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
316پلوله۷۶۵۰ ریالداردفعالندارد
317خودرو۵۶۵۴ ریالداردفعالفعال
318کنور۶۸۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
319انرژی3۷۱۸۰۳ ریالداردفعالندارد
320شسپا۵۳۰۵۳ ریالداردنداردبرخورد با هدف
321خشرق۳۶۹۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
322پاسا۷۸۶۹ ریالداردنداردفعال
323کفرآور۸۹۴۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
324شغدیر۷۳۹۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
325داوه۴۷۶۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
326مادیرا۲۱۰۰۵ ریالداردنداردندارد
327کگهر۱۶۳۱۰ ریالداردنداردندارد
328کاوه۴۲۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
329دسبحا۵۴۶۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
330فمراد۱۸۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
331کسرا۸۹۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
332کهمدا۷۷۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
333وتوس۲۴۴۳ ریالداردفعالفعال
334کشرق۲۳۰۳۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
335ولغدر۲۵۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
336کساپا۴۸۷۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
337کپشیر۲۸۱۶۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
338دسانکو۴۵۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
339شفن۶۴۳۱۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
340ددام۷۰۵۰ ریالداردنداردفعال
341کاسپین۱۲۹۹۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
342وتوکا۳۹۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
343آسیا۳۴۰۲ ریالداردفعالفعال
344آپ۱۳۹۴۰ ریالداردفعالفعال
345تاپکیش۹۸۴۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
346کرمان۳۲۵۳۳ ریالداردنداردندارد
347لوتوس۲۶۵۵ ریالداردنداردندارد
348همراه۱۲۶۳۹ ریالداردنداردفعال
349برکت۲۷۹۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
350شبصیر۱۶۵۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
351شتوکا۳۵۰۰۳ ریالداردنداردندارد
352پلاسک۲۱۹۳ ریالداردفعالبرخورد با هدف
353خموتور۶۲۱۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
354نمرینو۲۲۲۴۴ ریالداردفعالندارد
355دکیمی۸۱۰۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
356ثعتما۱۱۰۷۲ ریالداردفعالندارد
357فاما۶۶۲۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
358قچار۳۳۲۸۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
359غمارگ۷۱۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
360لازما۱۱۳۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
361ثنظام۲۶۴۱۰ ریالداردنداردندارد
362حبندر۸۸۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
363زشگزا۲۳۳۹۰ ریالداردنداردندارد
364خکمک۴۲۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
365دیران۵۳۷۷ ریالداردفعالفعال
366تیپیکو۱۵۳۹۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
367لسرما۷۲۷۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
368دروز۴۷۶۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
369سرچشمه۴۶۰۹ ریالداردفعالفعال
370کگاز۱۳۰۳۹ ریالداردبرخورد با هدفندارد
371دتماد۱۴۱۹۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
372تکنار۱۲۴۰۰ ریالداردفعالندارد
373داسوه۱۱۱۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
374وقوام۱۰۰۰ ریالداردفعالفعال
375وثخوز۲۰۴۹۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
376ثاصفا۷۴۸۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
377مرقام۵۳۵۰ ریالداردفعالفعال
378وگستر۳۴۹۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
379فاذر۴۶۶۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
380سمگا۷۷۷۵ ریالداردواچ لیستبرخورد با هدف
381وبشهر۳۵۱۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
382کفرا۱۶۹۷۷ ریالداردفعالفعال
383سقاین۱۷۶۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
384فرابورس۱۴۰۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
385خفناور۷۶۰۰ ریالداردفعالندارد
386کقزوی۲۷۹۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
387شکلر۱۳۹۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
388قجام۷۰۳۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
389وسینا۲۲۵۴ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
390بترانس۷۳۰۰ ریالداردفعالفعال
391سشرق۱۸۰۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
392زقیام۱۳۹۸۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
393خکاوه۳۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
394کرازی۶۹۹۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
395کاذر۸۳۰۰ ریالداردفعالبرخورد با هدف
396قهکمت۱۸۳۰۰ ریالداردفعالفعال
397دکوثر۵۴۸۴ ریالداردفعالفعال
398لبوتان۲۰۶۰۸ ریالداردفعالندارد
399زدشت۶۲۱۵ ریالداردنداردندارد
400ثغرب۱۷۶۸ ریالداردواچ لیستفعال
401دامین۷۸۳۷ ریالداردفعالفعال
402ریشمک۱۵۰۴۶ ریالداردفعالفعال
403مداران۷۴۱۰ ریالداردفعالفعال
404ثپردیس۳۲۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
405سفارس۳۸۰۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
406دالبر۷۱۷۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
407شگل۱۴۰۳۶ ریالداردنداردفعال
408دلقما۴۶۲۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
409چکاوه۸۰۹۰ ریالداردفعالفعال
410خچرخش۳۶۷۸ ریالداردفعالفعال
411شمواد۵۹۲۹۸ ریالداردفعالندارد
412دلر۲۵۲۸۰ ریالداردواچ لیستندارد
413دارو۱۳۸۱۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
414وپخش۲۷۰۲۰ ریالداردفعالندارد
415کفپارس۲۶۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
416درازک۱۶۹۹۷ ریالداردفعالفعال
417خزر۳۵۷۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
418سخوز۴۴۸۰ ریالداردفعالندارد
419فزرین۶۷۲۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
420گپارس۲۳۵۴۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
421ولراز۹۹۵۶ ریالداردواچ لیستندارد
422شفا۷۲۴۹ ریالداردفعالندارد
423دسینا۱۵۹۰۰ ریالداردفعالفعال
424دشیمی۱۱۰۵۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
425دتولید۳۹۴۸ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
426فخاس۱۲۵۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
427کی بی سی۱۲۸۳۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
428غدیس۱۰۲۱۷ ریالداردفعالندارد
429سکرما۴۶۸۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
430فولای۷۲۶۵ ریالداردبرخورد با هدففعال
431شبهرن۱۸۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
432والبر۳۰۶۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
433قنیشا۱۳۹۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
434خوساز۳۰۳۶ ریالداردفعالفعال
435حریل۲۶۲۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
436زفکا۱۷۹۷۹ ریالداردنداردندارد
437فنفت۹۰۰۰ ریالداردنداردندارد
438زاگرس۶۱۸۸۰ ریالداردفعالفعال
439کحافظ۲۰۵۵۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
440نیرو۱۷۲۷۷ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
441کیمیا۱۳۲۴۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
442شسم۵۴۰۵۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
443شپنا۱۰۵۵۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
444غدام۳۶۷۱۰ ریالداردنداردندارد
445خصدرا۱۶۸۹۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
446ولساپا۱۵۳۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
447دی۳۲۴۰ ریالداردواچ لیستندارد
448پدرخش۳۶۹۳۰ ریالداردنداردندارد
449فاراک۲۰۵۹ ریالداردفعالفعال
450شلرد۳۶۵۰ ریالداردفعالندارد
451پترول۲۵۵۰ ریالداردفعالفعال
452وسدید۴۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
453شوینده۱۱۱۹۵ ریالداردنداردندارد
454فولاژ۶۱۷۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
455مارون۳۸۹۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
456جهرم۱۱۶۹ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
457ومعادن۴۱۱۶ ریالداردفعالفعال
458توریل۶۹۳۷ ریالداردبرخورد با هدففعال
459زگلدشت۱۳۸۹۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
460کیسون۳۲۲۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
461وبیمه۵۶۶۰ ریالداردفعالندارد
462وملل۲۳۱۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
463پخش۱۲۴۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
464پارس۳۹۸۰۰ ریالداردفعالفعال
465زنگان۱۴۴۳۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
466شجم۵۰۰۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
467ورنا۱۳۶۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
468خکرمان۲۰۰۰ ریالداردفعالندارد
469چفیبر۳۳۹۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
470تکشا۱۳۶۵۰ ریالداردفعالندارد
471تکمبا۲۵۴۰ ریالداردبرخورد با هدففعال
472تابا۱۳۰۱۰ ریالداردفعالفعال
473وایرا۶۵۴۹ ریالداردفعالندارد
474سمازن۲۶۹۴ ریالداردفعالفعال
475تبرک۳۴۳۴ ریالداردفعالندارد
476بورس۱۳۱۱۵ ریالداردفعالبرخورد با هدف
477وپارس۲۷۳۴ ریالداردفعالفعال
478بهپاک۹۴۶۹ ریالداردفعالندارد
479رکیش۳۶۹۰ ریالداردفعالفعال
480خریخت۱۴۲۱ ریالداردفعالفعال
481شیران۱۰۵۰۰ ریالداردفعالفعال
482وپست۳۹۰۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
483ثعمرا۳۱۰۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیبرخورد با هدف
484وآفری۲۳۵۰ ریالداردفعالفعال
485فولاد۳۸۹۰ ریالداردفولادندارد
486فباهنر۹۰۸۵ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
487کمرجان۱۳۹۱۶ ریالداردفعالفعال
488پردیس۲۴۷۶ ریالداردفعالفعال
489ساذری۴۹۹۸۰ ریالداردبرخورد با هدفندارد
490شاراک۷۱۸۹ ریالداردفعالفعال
491وهور۵۲۳۵ ریالداردبرخورد با هدففعال
492ذوب۱۵۸۱ ریالداردفعالفعال
493واتی۳۳۷۰ ریالداردفعالفعال
494بالاس۱۰۰۷۲ ریالداردفعالفعال
495وآذر۱۵۲۸۸ ریالداردبرخورد با هدفندارد
496خساپا۱۶۰۶ ریالداردفعالفعال
497فملی۴۱۷۱ ریالداردفعالفعال
498سجام۳۳۲۰ ریالداردبرخورد با هدففعال
499زماهان۱۱۵۲۹ ریالداردنداردندارد
500ودی۲۵۸۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
501گکوثر۱۷۷۰۰ ریالداردفعالندارد
502وپترو۵۳۰۰ ریالداردبرخورد با هدففعال
503فافزا۲۳۰۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
504شپلی۷۴۰۰ ریالداردفعالبرخورد با هدف
505بکام۹۰۱۰ ریالداردفعالبرخورد با هدف
506بموتو۱۷۰۰۰ ریالداردنداردندارد
507بالبر۸۶۳۸ ریالداردفعالفعال
508ثامان۹۳۷۳ ریالداردفعالندارد
509بشهاب۱۸۰۱۹ ریالداردفعالندارد
510غپاک۲۹۵۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
511حفاری۴۱۲۱ ریالداردفعالفعال
512افق۵۶۲۰۰ ریالداردفعالندارد
513کطبس۱۲۳۶۹ ریالداردفعالفعال
514غگل۳۹۲۱۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیندارد
515لپارس۱۲۹۸۳ ریالداردفعالندارد
516شنفت۱۳۸۰۰ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
517شبریز۲۴۹۸۹ ریالداردفعالفعال
518رانفور۱۳۵۰۶ ریالداردفعالفعال
519غالبر۷۸۰۰ ریالداردفعالفعال
520غپینو۷۱۴۱ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
521غگرجی۱۵۹۴۳ ریالداردفعالندارد
522فایرا۵۱۲۷ ریالداردفعالفعال
523بساما۴۹۷۵ ریالداردفعالندارد
524وبانک۳۵۳۶ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
525های وب۸۸۱۳ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
526وصندوق۳۰۴۱ ریالداردفعالفعال
527زمگسا۸۲۵۹ ریالداردفعالفعال
528سپ۱۲۸۸۸ ریالداردفعالندارد
529شاوان۳۳۷۰۰ ریالداردفعالفعال
530خزامیا۱۳۰۵ ریالداردفعالفعال
531دعبید۳۰۸۶۸ ریالداردفعالندارد
532وخارزم۱۵۹۲ ریالداردفعالفعال
533ثتران۱۸۱۰ ریالداردفعالفعال
534کلوند۷۶۸۲ ریالداردواچ لیست برای هدف بعدیفعال
535دسبحان۷۰۶۱ ریالداردفعالندارد
536خپارس۱۲۷۹ ریالداردفعالفعال
537قشهد۱۵۱۰۵ ریالداردفعالندارد